HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 44

JPEG (Deze pagina), 684.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

_ _f ‘ï? ‘ ¤ ‘¥ - is
n
2 te
l wegen kunnen vervoerd worden en waaraan Nederland
behoefte heeft; men denke slechts aan het vervoer van
lf. steenkolen, kalk, hardsteen, leijen, Qzer, enz. om zich jj
l daarvan te overtuigen. A
ir ; «Het belang dat Nederland heeft bij de behoorlijke
instandhouding dezer wegen kan dus niet betwüfeld wor- I
den; ook de Regering erkent dit, terwül zij tevens erkent
Til"; de gegrondheid van de ingebragte klagten.
u «Uwe Commissie vermeent dus te mogen vertrouwen Y
dat onze Regering deze zaak met al den ernst, dien zij
j · verdient, zal behartigen en alle gepaste middelen zal in
nl het werk stellen om onze belangen en onze regten bij
het Belgisch bestuur te verdedigen en te handhaven, ten
il; * einde zoo spoedig mogelgk een gewenscht doel te be- i
Z reiken.
A « Op deze verschillende gronden heeft Uwe Commissie
de eer voor te stellen, dat de door haar onderzochte
V ¤ stukken ter griffie zullen worden nedergelegd, dit verslag
gedrukt en een afschrift daarvan aan Hunne Excellentiën
f r de Ministers van Buitenlandsche en van Binnenlandsche
t Zaken gezonden zal worden, met aanbeveling dezer ge- M
1 wlgtlge aangelegenhelcl aan ele bljzonclere zorg cler Hooge
Zd ‘ Regerlng,»
Inmiddels trad het ministerie af en de heer Simons l
werd Minister van Binnenlandsche, de l1eer Gavnns
van Ennnemasr, Minister van Buitenlandsche Zaken. De
heer Simons verklaarde mij: dat er lets zon gebeuren; è
té zijn bestuur was daartoe te kort. Zoo als bekend is,werd
: lj . ·« ~«· · ` ·i~·. -.· :. YL A flrhhniküëh ir jtn m , · ».,, .<. .. , ~ . . ,._ J