HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 43

JPEG (Deze pagina), 676.59 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

- " . t ` `. . . ·‘·’‘ ’ _ _
55 Q il
zoekschrift, dat van hoogst gewigtigen aard is, ter griffie
der Kamer neder te leggen, ter inzage van de leden en A gd
tevens een afschrift te verzenden aan hunne Excellentiën J ff
l de Ministers van Binnenlandsohe en van Buitenlandsche 1
Zaken , met verzoek om inlichtingen. De Commissie, dit
V feit constaterende, zeide verder in haar rapport: Q
g «Deze inlichtingen zgn nog niet gegeven en derhalve
iä is de zaak tot hiertoe niet in staat van wijzen gehragt.
<<Uwe Commissie is diensvolgens van oordeel dat zg, f
ii vooral nu, in geen verder onderzoek kan treden ter
gelegenheid namelijk van de mededeeling der hier be-
handelde en slechts één punt betreffende stukken, welke
mededeeling het gevolg is geweest der interpellatie en
van de daarop gevolgde discussie van 15 Maart jl.
«De Commissie vermeent echter deze gelegenheid te
baat te moeten nemen om te wijzen op het gewigt der
hier betrokkene belangen.
«Het geldt immers de bruikbaarheid van twee belang-
l rijke waterwegen, de Maas en de Zuid­Willemsvaart,
welke niet dan met groote moeite en aanzienlijke kosten
in stand worden gehouden; deze middelen van gemeen-
schap zijn niet alleen hoogst nuttig en zelfs niet te ont- t
ïl beren voor de provinciën Limburg en Noordbrabant, welke J
jl zü doorloopen, maar het zal wel geen betoog behoeven ,
dat het ook voor vele andere gedeelten van ons land
l belangrijk is, een gemakkelijk en goedkoop transport te
i behouden ten aanzien van meerdere voortbrengselen van ii
j Belgie, die niet beter en büna niet anders dan langs deze
ï s·
· «t». » . ····­ . ,·‘t. ‘ l= ~ at. · ·` «