HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 42

JPEG (Deze pagina), 719.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

ig. <·’. Zaken behoorende. lle heer van HAL:. gal voorts nog nadere
inlichtingen en verklaarde dat hij omtrent de kwestie een
[Q. `°j betoog bij het Belgische Gouvernement had ingeleverd,
ik waarop nog geen antwoord was ontvangen. De Minister
V twijfelde niet of het gevolg van dezen stap zou gunstig
e. zijn. Bij die gelegenheid verweet de toenmalige Minister
Eig van Buitenlandsche Zaken aan den heer Taomssckn diens
G"'! werkeloosheid als Minister van Binnenlandsche Zaken vóór
V 1855. Ter zijner regtvaardiginging verzocht die afgevaar-
digde mededeeling der stukken , tot deze zaak betrekking
‘ . hebben, die gewisseld waren tüdens hij deel van het
. _ a bewind uitmaakte. De Minister verklaarde zich bereid aan V
. . dat verzoek te voldoen. Aan die toezegging werd gevolg i
gegeven bij eene missive van den Sm April. Daarbij wer-
ä j den 14 stukken overgelegd, nl. de rapporten van de inge- V
V nieurs Comm) en Fmnnmvn; de brieven gewisseld tus- ,
·, schen den Kommissaris des Konings in Limburg en onze
. Ministers van Binnen- en Buitenlandsche Zaken; de nota l
El van onzen gezant Bmvrxncx aan de Belgische Regering en »
u = de antwoorden en de nota van het Belgische Gouverne-
>ï ment, benevens het weder-antwoord op die nota onzerzijds.
it Al die stukken worden in handen gestel van eene Gom-
‘ missie van vijf leden, bestaande uit de heeren Bimium p
Oostrnve, Hovivcx vm Punnnnccur , Strnmvs, Bors en
Sronm VAN ’s Gmivcskivns. In hun rapport van den 28 l
April 1856 herinnerden die heeren , dat de Kamer ten aan-
zien van het meergemelde adres van de Kamer van Koop- A
­ handel en Fabrieken te Maastricht, besloten had dit ver- i
t
... . .. .... . o p 1 _, , ..., ..... M .,.. .... i.