HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 40

JPEG (Deze pagina), 734.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

·· ~ · '· ~ ·· ‘ "‘"

steeds grooter schaal voortzette, en van jaar t.ot jaar de
1 toestand van de Maas verergerde, begonnen de belangheb-
benden zoowel als de Kamers van Koophandel en Fabrie·
»` ken zich met een’ stroom van adressen en klagten te
ir wenden tot de Regering en eindelük ook tot de Kamers E
( Z der Staten­Generaal. De voornaamste fabrikanten, hande-
je laren, schippers en expediteurs van Maastricht, Venlo en
Roermond, de Kamers van Koophandel dier plaatsen en
l- . van Rotterdam, Dordrecht en Eindhoven deden zich met
' uitvoerig gemotiveerde adresssen hooren. De klagten be-
gonnen weerklank te vinden in de heide Kamers en de
l _­l ( afgevaardigden van Limburg, voornamelijk de heeren
V V Tiionaaoxm en van Wnvrensuoven interpelleerden de Rage-
ring. Een Adres van de Kamer van Koophandel en Fa­
hrieken te Maastricht, waarover de heer RIEYLINK, in de
al zitting der Tweede Kamer van 17 December 1855, en de
A heer van Annnnveit nm Kmrrisman op den 27 dier maand in
rl de Eerste Kamer rapport uitbragt , werd aan de betrokken
..1 Ministers van Binnen- en Buitenlandsche Zaken verzonden,
· _ met verzoek om nadere inlichtingen aan de Kamers te willen
j j geven. Bij de beraadslaging over de hegrooting voor 1856
werd deze aangelegenheid in de Tweede Kamer met ernst
E lj ter sprake gehragt en de Ministers van Binnen- en Buiten-
l l landsche Zaken verklaarden: <<dat de Regering zich die
zaak had aangetrokken en zich daaromtrent een rapport .
had doen voorleggen.>> De verzekering werd voorts gegeven I
dat onze belangen in dit opzigt «met klem en nadruk
zouden worden behartigd.>> Ook in de Eerste Kamer, in
gz ? {
"> ..:ï ’‘.‘ . Q _-. e -