HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 39

JPEG (Deze pagina), 689.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

- . M " M . a ¥ ­ . L .. . ·kl· i "êaae .·,. . .

. si ,
H nen, daar zij van het plonibercn misbruik maakten, Q ik
]_ hetgeen tijdverlies en kosten veroorzaakte (1). De Ne-
IG derlandsche Regering liet intusschen de zaak rusten. fi
,_ Het ontbrak ook niet aan andere vertoogen. Als verte-
jd i genwoordiger van mijn gewest in die dagen spoorde ik '
gt H herhaaldelijk de Ministers van Buiten- en Binncnlandsche
g Zaken aan die belangrijke aangelegenheid ter harte te .
{G nemen. Het is opmerkelijk dat de Provinciale Staten van § N
Limburg aanvankelijk zich volstrekt aan de zaak niet ge- ¤‘
legen lieten liggen, ofschoon de klagten der belangheb­ ,
j_ henden steeds dringender werden.
jê Toen ik in het jaar 1855 een gehoor had bij den heer
­a vA1v HALL, destijds Minister van Buitenlandsche Zaken, Q
P, scheen hij allezins genegen het regt en het belang van H
B. Nederland te doen gelden, maar den omvang en den aard ,
jg van het kwaad niet te kennen. Hij trachtte inlichtingen
3- te verkrijgen en doorzocht met mij de jaarlijksche ver- t
m § slagen, door het provinciaal bestuur over den toestand der
,1. provincie opgesteld, maar tot beider leedwezen en teleur- i
,1) stelling vonden wij volstrekt daarin niet hetgeen wij
je zochten. Onbegrüpelijk voorwaar, maar het is een feit,
BS i dat de aandacht der ingezetenen van Limburg vooral in
al- hooge mate verdient. De toenmalige Minister van Buiten-
in landsche Zaken doorzocht echter verschillende verslagen ‘ `
B,. over de laatstverloopene jaren. __
jg Toen Belgie intusschen in 1855 zijne werken op nog t
d` (1) Zic daaromtrent de bijzonderlieden La navigation sur la Meuse .'·
3, j et le canal de Bois­le­Due, second Beccuil, 101--115.
i`
. L. ,, W e e-­·­ r . ­·e~t. . =·· L