HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 35

JPEG (Deze pagina), 649.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

_ , ,. · .~ ; . “°‘*
27
23
ïl .
’ Men zou hierbij nog kunnen voegen de Belgische wet
van 20 Junü 1855. De Belgische reclames gronden zich opart. ‘e‘'
15 dier wet, waarin 1nen leest: << Le Gouvernement repartit ‘ V
‘ entre les concessionnaires, sauf les cas de force majeure ou i
de cbomàge nécessite par l’intérêt public, les eaux om nn som .
l ms moisrinvsaenms a LA NAVIGATION. i
Q Uit een en ander blijkt dat de belanghebbenden zich met l
het meest mogelüke regt op den letter en den geest der BI J
ä tractaten beroepen , want dat daarbij elke wateraftapping,
l elke belemmering van de scheepvaart, elke innovation quad- in
conque is verboden. i
Dat. intusschen wel degelük belangrüke watera|`tappin­
gen plaats hebben, blijk onder meer uit dejklagten van Y
l Belgische belanghebbenden. Men kan Nederlanders als par- f ‘
tijdig beschouwen; hooren wij Belgen. De scheepvaart van lg
de provincie Luik lijdt even als die van geheel Nederland
door den bestaanden toestand. Wij hebben gezien dat men ’
x daartegen aanvankelük heeft. gewaarschuwd. Toen de ge· <
l E volgen van de wateraftappingen zich meer en meer deden T
gevoelen, hebben de Belgen ook hunnerzijds getracht aan
t. ` _ t zi;
i hun txouvernement aan te toonen, welken invloed de wa- _
teraftappingen hadden. In rapporten en brieven van den
l ingenieur F. W. KAMP, chef de .>·erw`ce, directeur der g
l mijnen van de llfaatschappü Cocquerill , wordt door cijfers ïi
aangetoond (1), dat de scheepvaart op de Maas bet gemis .
van elke duim water gevoelt. Wij lezen in een dier B
rapporten: <<ALs mm mar zeer S(llllI’l’ER is, weer nes is
(1) Ttveditïzèheai. hi. '71~~81.
. .­..- . , ~. -­·.. .