HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 34

JPEG (Deze pagina), 696.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

«- A i " ''`` `v`‘ ll '`II ‘ 1” ‘'`”‘” l ‘‘ï‘ `‘"’’ .
· ä
á 26
Yi
de Maas, en dus ondergeschi/itelijh: oo/e over de Zuid­VVil­ ‘
lemsvaart, bij wel/c reglement (te vinden in het Staatsblad
l van 1845 n° 45) is bepaald in art. 58: «De beide [lege-
ringen verbinden zich , om hunne bijzondere aandacht te
A vestigen, dat de langs de Haasoevers bestaande lijnpaden
in goeden staat gesteld en onderhouden worden, en dat V
lg alle noodzakelijk wordende herstellingen, telkens zonder Q
CA l het minste verwijl plaats hebben ten koste van wien het
M behoort, en zoodanig, dat daardoor geen beletsel aan de
t _; scheepvaart worde toegebragt.
nl M t >>>>Zij verbinden zich daarenboven , ieder voor de uitge- °
in ? l gestrekt/ieid van deszelfs grondgebied, de noodige maatre­ L
tig « gelen te nemen, ten einde de molens en andere op de Maas
l, aangelegde fabrieken alsmede de dammen en andere kunst-
l werken, hoe ook genaamd, nimmer beletsel aan de scheep­
vaart toebrengen, en eindelijk om te hunnen hosten, alle
belemmeringen, wel/ce zich in het bed der Maas zouden
M kunnen opdoen, te doen cphouden.» _
-~ >> Ter uitvoering van deze en vele andere bepalingen, ä
l werd in datzelfde reglement overecnge/iomen, dat beide _
l Regeringen ieder een inspecteur zouden benoemen. Men vindt l
dat in de artt. 50-55 , waar de werkzaamheden en ver-
pligtingen van die inspecteurs omschreven zijn, en daarbij j
_ p is bepaald , dat die inspecteurs in Mei van elk jaar beur-
telings te Maastricht en te Luik bijeen zullen komen, ten g
einde zich- lc verstaan omtrent de voorstellen, die in het i
belang van handel en scheepvaart aan hunne Regeringen J
zouden te doen zijn. i
·=`‘ ,’"‘ r?‘*‘?ï‘?*?»e ,tv;: ,i» ‘ tt , t = i·· · s e ·r - z tsii al