HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 32

JPEG (Deze pagina), 709.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

A AA.·‘ `;` ­" - · is
- '
24
ten, van de algemeene acte van het Congres van Weenen,
betrekkelijk de vrije scheepvaart op de stroomen en be-
vaarbare rivieren , zullen toepasselijk worden gemaakt op in
de stroomen en bevaarbare rivieren , die het Belgische grond-
C gebied en het Hollandsche grondgebied van één scheiden, l
L of gelijkelijk doorloopen.>> -­ << Het gebruik der kanalen ,
ä · die tegelijk de heide landen doorsnijden, zal hij voortdu-
ring vrü en aan de ingezetenen daarvan gemeen zijn. Het
> ; is de bedoeling, dat zij wederkeerig en op dezelfde voor- *
‘ waarden daarvan genot zullen hebben , en dat van weêrs­
züden slechts gematigde regten voor de vaart op die ka-
1 nalen zullen worden geheven.»
Art. 56 van het tractaat van 8 Augustus 1845 (Staatsbt. rx
1844 n°. 12) zegt daarenboven: ii
« De wateraftappingen, thans op de rivieren «g" andere lg
A waterloopen , die tot grensscheiding dienen, bestaande,zullen
. in derzelver tegenwoordigen staat behouden worden. Geene
nieuwe wateraftapping, geene vergunning of nieuwigheid
-. hoegenaamd, die eenige wijziging met betre/cking tot an-
/ . dere waterloopen, grensvormende, of aan den tegenwoordi­ _‘
{ N gen toestand der oevers zoude veroorzalien, mag worden l
toegelaten zonder de toestemming der beide Gouvernemen-
j ten. Deze bedingen zijn op de Maas toepasselijk, voor zoo-
ig verre de omtrent deze rivier genomene beschikkingen daar-
mede niet tegenstrijdig zign.>>
In October 1855 heeft de heer Roenussen, tegenwoor-
» dige Minister van Koloniên, toen lid der Tweede Kamer,
` _ daarbü nog het navolgende gevoegd:
````V ...‘ t Q imw ”