HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 31

JPEG (Deze pagina), 633.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

l -· . . r . _ a - _l_»‘. = ·
Z5 l
ontginningen in de heidevlakten het noodige water te _
leveren, en het heeft door notariële overeenkomsten nader B.
den verkoop bekrachtigd van hetgeen aan België alleen niet · `
toekomt en ons bepaaldelijk wordt ontnomen. Intusschen .
begonnen ook een aantal Belgische belanghebbenden ,
die n1eer en meer de nadeelen van de aftappingen onder- lg
vonden, tegen den ongelukkigen toestand van de rivier gllv.
te protesteren, op grond van de bepalingen zelve van die 'p
· wetten. Wij komen hierop nader terug. ik A
Voortdurend geeft de Belgische Regering int.usschen de l
toezegging tot den aanleg van nieuwe werken of ziet men
aandrang van alle zijden om nog meerdere nieuwe werken i
te verkrijgen. Q
l Onderzoeken wij, of Nederland regt heeft zich daarte­ ­
4 gen te verzetten, en zoo ja , op welke gronden. _ S
·, ag
Het goed regt van Nederland op het ongeschonden hou- _;
den van de beginselen, die eene vrije en onbelemmerde 1
scheepvaart op de groote waterwegen voorbehouden, be-
rusten op internationale tractaten, door de groote mo-
gendbeden gewaarborgd, en op wederzijdsche verbindte­ aiil r
nissen tusschen Nederland en België aangegaan. 'i‘p
In de eerste plaats ontmoeten wij de Weener slotaete,
waarvan de bepalingen, vervat in de artt. 108-117, A
nader zijn bevestigd bg het traetaat van 19 April 1859
(Stuatsblctcl n°. 26) , [art. 9 § 1 en art. 10]. i
»De beschikkingen der artikelen 108 tot 117 ingeslo~
At U .. , _. . W . ..... · M. ...a ,,. . ·.. . ..,. .ï.<» « i . .; 1 ~