HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 29

JPEG (Deze pagina), 616.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

- G « , j er a . . ;.E,. j
dl E
Zooals wij gezien hebben, heeft ons Gouvernement in J
j 1851 een voorstel om eene eommission mixle te benoe-
men niet aangenomen en is de zaak toen hangende geble- ‘
ven. De Belgische Regering heeft intusselien van dien toe-
stand gebruik gemaakt, om, lerwijl wij niet nader krach-
I tig op onze regten hebben aangedrongen, een tal van uit- 5
gebreide en grootsehe werken aan te leggen. Die werken
vormen een zamenhangend geheel tot besproeijing van de
heidevlakten in de Kempen en tevens om eene verbinding
van Luik naar Antwerpen daar te stellen. In een zijner I
nota’s zeide de heer ltleutmx, lid der Tweede Kamer, ä
in November 1857, daaromtrent het navolgende:
10. Gedurende het loopende jaar (1858) is de afsluiting
­ der Maas door eene liarrage te Luik in volle werking ge- » 1
bragt. V
2°. In het jaar 1851 is het alleidingskanaal rondom de
sluis te Hoeht gegraven. .
50. In de jare 1856 en 1857 is eene tweede sluis, naast .
de eerste, onder Bocholt gebouwd.
40. Het embranchement naar Turnhout is na het sluiten
der traktaten voltooid. 4 G
50. De tweede en derde sectie van het Kempensche ka- v'
naal zün onlangs afgewerkt. Ti
60. Ook het kanaal naar Beverloo. V i
10. Insgeliiks het kanaal naar Hasselt.
8°. Eerst onlangs hebben de gelcanaliseerde rivieren in ~
het Nethe­dal hun aanvullingswater uit het Keinpeusehe al
kanaal kunnen genieten; inmiddels
. ..., . - , . . ­. . ...;» - .·`..