HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 27

JPEG (Deze pagina), 656.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

-1 Q ·‘ i *-7 ,V.‘ 3,, _·.- ·;;,, ‘·,, .$;waï»,x-
19
pl »hebben.» De verruiming, op die wüze tot stand gebragt,
i zou voor de scheepvaart veel minder bezwaren hebben. "
Op deze laatste nota van het Nederlandsche Gouvernement O
schijnt België niet te hebben geantwoord: de kwestie werd
dien ten gevolge door onze Regering voor een oogenblik x
uit het oog verloren. Dit was diep te betreuren , om der
gevolgen wille.
De Belgische Minister van Binnenlandsche Zaken had -
intusschen bij zijne nota nog voorgesteld eene gemengde
commissie te benoemen, die belast zou worden met het Z
l ontwerpen van een reglement betrekkelük «la manutention
ik des eanx à Maestricht et a Hocl1t.» Op dat voorstel werd J
van onze zride niet geantwoord, omdat de toenmalige Mi- 2
A nister van Binnenlandsohe Zaken, blijkens de verklaring, ‘
den 5d=¤ October 1856 daaromtrent als lid der Tweede i
Kamer afgelegd , begreep, dat men daardoor toch geene af-
1 doende resultaten zou verkrggen, en dat het eigenlijk ‘
met de geheele zaak niets gemeen had. ·
Wij moeten eindelgk nog wijzen op een rapport betrek- p
kelijk de Zuid-Willemsvaart in 1840 door den Belgischen jj
hoofdingenieur Kummer ingeleverd, en waarop ook onze
Minister van Binnenlandsche Zaken zich in l851 llBCi`[l)B­
roepen. Op de vraag , of de toen voorgenomen , thans vol- Y _
voerde aanleg van nieuwe kanalen door de Kempen aan ° ‘
de scheepvaart op de Zuid­Willemsvaart niet nadeelig zou Q
zijn, antwoordde de heer Kummer, dat dit zeker het ge- °
val zou zijn, ware het niet, dat de Belgen, na reeds ·
vroeger het afleidingskanaal nabij Hooht en Smeermaes
E J 1, . .» ,,i­ 1 _a.. «...;¤=­»~·­·­ ·­··. ï .. , .‘- t · «­«·i ,,’«,» M