HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 26

JPEG (Deze pagina), 706.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

__ ,,;jl` *l£="f`i" l" · "¥ï·? vl ‘ · "ïäi ië °' "`‘ i '’­ ‘· ··» , ·-
Q
E
IB
het water der Zui«l­Willcmsvaart worden gevoed, maar
dat haar aantal zóó gering is, dat het hü dat der Belgi- B
scl1e geheel en al in het niet verdwünt. Het is de taktiek
van het Belgische Gouvernement om het te doen voorko-
llê men , alsof in Holland evenveel water aan het kanaal wordt
ontnomen als in België; eene taktiek, die op den duur
i M weinig resultaten zal opleveren , daar zij een feit voorop-
Fill zet, dat in de verste verte niet bestaat.
‘ · De nota der Belgische Regering werd den 25 Mei 1851
g ‘ beantwoord: de Nederlandsche Ministers ontkenden geens-
zins het regt van Belgie , om werken aan te leggen zonder
V -1 voorafgaande toestemming van Nederland: << de vertoogen
l » ter zake der werken steunen enkel op een feit,te weten .
»het nadeel, dat die werken bü eene sterke afstrooming l
>>van het water aan de scheepvaart te Maastricht opwaarts i
» zullen toebrengen.» Dat is in strüd met art. 10
A van het tractaat van 1859 (Staatsblad nv. 26). 0nzer­
- l ziids had men alleen geprotesteerd tegen de verruiming
der rigole, ten westen der sluis te Hocht « als benadee-
»lende de vaart te Maastricht door het eigendunkclgk
g _, »wtjzigen der werken van eene volgens art. 10 van het
, »vredesverdrag aan de onderdanen der beide rtiken ge-
, » meen zijnde vaart. » Derhalve werd onze gezant te Brus-
F p sel uitgenoodigd, dit een en ander «aan de Belgische lle-
»gering onder het oog te brengen, en bij haar te bewer-
»ken , dat zg aan de gevreesde bezwaren te gemoet kome
>>door de verruiming der waterleiding niet op den linker-
‘ _ >>maar op den reglewoever van het kanaal te doen plaats
‘ii`f è ‘‘‘" al 5”'"""”""`TT”"""’l""B"`Y t. ```` l