HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 24

JPEG (Deze pagina), 706.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

` , Jah >_ dij Cv ; ~· ï1V·_j ;f2_:,ï,iï g6 j ä J. 2 v g l ? ‘
“‘
»‘" p
nog sterker zal zijn, dan is het klaarblijkelijk dat de
N ·­»``‘· A scheepvaart door het voorgenomen werk zeer zal bena-
rjf deeld worden.
<<Brgaldien ik den aard van het bg tractaat geregelde
gemeensehappelük gebruik van het kanaal van Maastricht
t naar ’s Bosch wèl begrijp , dan is het in den aard der door
l’ beide Staten aangegane verpliglingen gelegen, dat, wat
belre/t het kanaal, de souvereiniteitsregten van iederen Staal
it J beperkt zgn, in dier voege dat de eene Staat zonder inwil­
g liging van den anderen de kanaalwerken niet ten nadeele
van de scheepvaart mag wrgzigen. En aangezien het voor-
" genomen werk ontegenzeggelvjk eene wijziging en verande-
' ' ring van bestemming is, en dat dit klaarblzjkelük ten na- l
W { deele van de scheepvaart is, zoo is het mgns inziens onbe­
ll= twistbaar zeker, dat het aan het Belgisch Gouvernement te g
ik goeder trouw niet vergund is het bedoelde werk uit te voeren,
even zoo als wederkeerig het te goeder trouw aan het Neder-
ik landsch Gouvernement niet vergund zoude zgn, met of
zonder wijziging der Nederlandsche werken, de bg verdrag
_ ‘b verkregen regten van Belgie te benadeelen.
á <<0p deze gronden en overeenkomstig het voorstel van "
den heer Commissaris des Konings in het Hertogdom,
j drage ik als mijn advies voor, ten spoedigste bij het Bel-
; in gische Gouvernement tegen l1et uitvoeren van het bedoelde
H werk te protesteren en de niet­uitvoering te vorderen. »
Hierop ontstond eene gedaehtenwisseling tusschen de ka-
binetten van Brussel en van ’s Hage, daar onze bezwaren
» . ik