HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 22

JPEG (Deze pagina), 705.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.38 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

_, "'`` ” · .‘.= * =- ~‘ . i
14 l
<.l’eau) gemaakt. llit. werk werd later ruimschoots benuttigd
om een nieuw in de rigting naar Antwerpen gegraven
if. Belgisch kanaal van water te voorzien, mitsgaders om
bevloeijing van graslanden op eene zeer uitgebreide schaal
ij Al; tot stand te brengen. ln tüd van oorlog verrigt iedere
{li partij naar welgevallen, wat voor de belangen van die partij
hij ja nuttig geacht wordt, zonder zich om de belangen van de
gw andere partij te bekreunen. Bij den vrede werd deze inlei-
n t dingssluis in stand gelaten, even als ware dezelve een
je integrerend gedeelte van het primitive werk van vóór
1850 geweest. Bij dien vrede bevestigde zich, dat de
‘_ grenzen dusdanig tot stand kwamen, dat het kanaal van
j Maastricht tot ’s Bosch eerst door Nederland, dan een t
eind door België en verder weder door Nederland strekte.
, T Aan beide rijken werden, wat het gemeenschappelijk ge- l
bruik van het geheele kanaal betreft, gelüke lasten en
j regten opgelegd; althans ik vcrmeen zulks, want ik heb ·
· op dit oogenblik het vredes- en grensverdrag niet voor
mij liggen.
«Aan de linkerzijde van de sluis te Hocht is een over-
i laat ttléoersoir of rigole de décharge) aangelegd. En dewijl
ii de bodem van dien overlaat gelijk met het peil van het
B « kanaalpand onmiddellijk boven de sluis nv. 19 gelegen is,
i zoo is reeds alleen uit deze omstandigheid blükbaar, dat
bij bet aanleggen van dien overlaat de bedoeling was,
dat dezelve slechts werken zoude wanneer het bovenpand
boven peil was, en dat door middel van dien overlaat het
. water niet beneden peil konde algetapt worden.
‘'``- ïaïüï ­·., L , B