HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 20

JPEG (Deze pagina), 710.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

__ _A· 51*%- lï ’`V ’·‘' ­
4.
ly 12
W‘­· diep is , hetgeen de scheepvaart zoo moeijelijk maakt, dat
de kosten dan drie malen het gewone peil bereiken. Het
{Ti zou dus niet regtvaardig zijn eene rivier van hare reeds l
onvoldoende wateren te berooven, die een zoo belangrijk lp
in U; middel tot communicatie daarstellen, niet alleen voor de
belangen dezer provincie, maar voor den handel en de
industrie van een groot gedeelte van België. Het zou veel
T rationneler zijn, maatregelen te nemen om de groote
u * moeüelijkheden te doen verdwijnen, die de scheepvaart
ondervindt op deze natuurlijke bron van welvaart en van
y voorspoed. Uwe Commissie meent al uwe aandacht op
dit belangrqk onderwerp te moeten vestigen.» g
J Er was meer. In September 1849 werd een rapport W
nl aan den Belgisohen Minister van Binnenlandsche Zaken
. ‘ gerigt door een’ zaakkundige, die zoor zijn Gouvernement
. U belast was om den omvang der aan te leggen werken in
x de Campine, in verband tot hunnen invloed op de Maas,
U na te gaan. In dat rapport lezen wü, dat die deskundige
voor eene voortdurende besproeijing van 10,000 hectares
[ i heidegronden, ig- noodig acht van al het water in de
3 rivier de Maas. Ook hij stelde de vraag: maar wat zou
pit er dan worden van de scheepvaart op die rivier?
§ · Al deze beschouwingen hebben het Belgische Gouverne­ g
V ment niet weerhouden den aanleg te ondernemen van een
tal uitgebreide en schoone werken. Uit overgelegde officiële `
i stukken blijkt, dat reeds onder dagteekening van 24 De- .
cemher 1850 door den hoofdingenieur van den waterstaat
­, in Limburg, den beer Coivnan, de aandacht van de Ne-
.... gm .... wMm-m....g..W­mgmm---.-.......e-ma..e-e-- ,
<<» .=··· ·­¥'rï··:'5=Z. g, g vt ,e.» _ _ ,_ ,,._;_,_,,_,,,; ,_, _,,_ . _`,· A [_ H