HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 19

JPEG (Deze pagina), 626.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

l
gl
T ll
gebleken overleg met het Nederlandsche Gouvernement. de
heropening der Zuid­Willemsvaart zes dagen versehool'.
Eindelijk belemmerde Belgie de vaart op de Z.­W. ‘
vaart door fiscale handelingen van de douanen, die door
misbruik te maken van het regt van plombering, kosten _
en tijdverlies veroorzaakten. B
Ziedaar het kwaad in groote t.rekken geschetst. V'‘
Toen eenige jaren geleden in Belgie het plan tot vrucht- g
baarmaking der heidevlakten werd geopperd, vond het daar
3 al dadelük hij vele deskundigen en in onderscheidene pro- ,
j vineien, die belang hadden bij de bevaarbaarheid van de
ïllaas, grooten tegenstand. Men voorspelde de nadeeligste
gevolgen van dien maatregel. Eene connnissie uit den A
Conseil commtmal van Belgisch Limburg wees op al het
gevaar, dat daarin gelegen was. In een officieel rapport *
‘ gedagteekend: «Hasselt, 18 October 1856>> las 1nen het ‘ ,
V navolgende: <<Een ander belangrgk punt van overweging i
is, dat de Maas, die al het noodige water zou moeten
leveren tot voeding zoowel voor het hoofdkanaal, als voor
de wateraftappingen, beroofd zou worden van eene zoo li
ontzettende hoeveelheid water, dat de voorgenoniene al`tap· ,
pingen weinig in overeenstemming schijnen met de aime-
tingen der geprojecteerde kanalen, daar de rivier gedu­ ij
rende een groot gedeelte van het jaar reeds nu zoozeer
van water ontbloot is, dat er punten tusschen lvlaastrieht
en Venlo beslaan. waar het water slechts 15 in f6 duim
‘ .. W ,,,..,.. __._ ._ ··,­­.