HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 18

JPEG (Deze pagina), 704.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

`’·~
Il
2;. t
lt) i
enz., tot het grondgebied van Nederlanden België be­
hooreude (Staatsblad 1851, u°. 159) bepaalt, dat de strem­
ming der vaart op de Zuid­·Willemsvaart, elk jaar voor
_ iii het onderhoud der werken enz. vereiseht, zal worden
B W vastgesteld, en dat wel voor zoo kort mogelvgj/een tijd door
i` ib de administrative magt der beide Koningrijken, op een
rapport der Ingenieurs. Bij hooge noodzakelijkheid mag j
l_ j eene der beide Regeringen alléén zoodanig besluit nemen,
i maar dan behoort zij aan het andere Gouvernement daar-
van minstens twee maanden te voren kennis te geven. In
ti il) 1855 nu was zoowel in de Smals­C0ttrant als in den Bel- ‘
‘ i gisehen Monitenr otlieiëel aangekondigd, dat de Zuid­Wil­
leinsvaart in dat jaar gedurende zes weken zou gesloten
i zijn, en wel van den 15 Augustus tot den 2.8 September.
1 De 29* September kwam en nog was de Zuid­Willems­
vaart niet heropend: het water vloeide tot Loozen (op
° Belgisch grondgebied), maar werd van daar naar de Kem­ j
S pen afgeleid, in plaats van zijn’ natuurlijken weg, d. i.
je de Zuid­Willen1svaart, te volgen. Gedurende zes dagen S
j i werd de termijn van sluiting door het Belgische Gouver·
" neuxent willekeurig verlengd, onder voorwendsel dat de
herstellingen aan de sluis te Loozen nog niet voltooid
j "` waren ; eene bewering die veel van hare waarde verliest,
j wanneer men in het oog houdt, dat vóór dat het besluit,
l` waarbij de tijd van sluiting werd verlengd, te Loozen
‘ bekend was, twee ligt geladen vaartuigen daar gepasseerd
waren. lien 28 September was in den Belgischen Monz`tetn·
Q een besluit versclieneu. waarbij België alleen, en zonder
t ‘‘‘..,. _. , STT?.ii"iiï"'S"`ïï'Y"Tï..ïIITïi§ï°ämïïwïwïw `ii`i` `SSTT '”``' J