HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 17

JPEG (Deze pagina), 680.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

9
j 9 à 10 ure des avonds en dikwtjls nog later. De verliooging
der vrachtprijzen , die de ingezetenen van Maastricht thans
moeten betalen, bedraagt niet minder dan 20 <·/0. Om te
f kunnen blüven varen, hebben de expediteurs zich onderling
moeten verstaan en omtrent de vracl1l.prijzen eene bepa-
ling gemaakt, die van de ingezetenen van Maastricht eene .
ij tot dusver ongekende belasting vordert. Men kan zich van ‘ i
M de moeijelükheden van de scheepvaart op de Zuid­Wil­ l
l lemsvaart tusschen Loozen en Maastricht eenig denkbeeld V
vormen, wanneer men bedenkt, dat, waar vroeger een t E
paard gebruikt werd, thans van tijd tot tijd tot drie ge-
bezigd moeten worden. De ondernemer Srams verklaart 1
R in onderscheidene adressen, dat hij zijne jaarlüksche ver-
i Iiezen, door dien toestand veroorzaakt, op 28 à /' 50,000
I schat. De heer P. J. Banaan deelt cijfers mede, die f
{ voor 1855 een jaarlijksch verlies van flö,000 aanduiden, i
l en sedert dien tijd is de toestand veel verergerd. Zoo zijn °
er meer, en wij zeggen niets te veel, wanneer wü het j Q
W directe jaarlijkscb verlies op /` 100,000 schatten, alleen
voor de ondernemers van stoombootdiensten. De indirecte
nadeelen zijn echter onberekenbaar.
Daarbij kwam sedert onderscheidene jaren, dat de Bel-
gische Regering, onder het voorwendsel van het doen van ,
herstellingen , de passage langs de Zuid-Willemsvaart 5 à
6 weken in het jaar geheel stremde, en wel in het beste yi #
saisoen, hetgeen in 1857 50 dagen lang gebeurde. De
meest willekeurige handelingen hadden daarbij plaats. Het 'n._
Reglement voor het aftappen en schoonhouden der kanalen