HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 16

JPEG (Deze pagina), 726.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

'`"`‘`‘ A ’ ·­ .t
8
hebben door gebrek aan steenkolen niet kunnen werken.
Met den aanvoer van dakleijen, kalk en anderen steen , Y
welk laatste artikel, na in Limburg eene meerdere be-
werking te hebben ondergaan , naar Pruissen voor een
g ill groot gedeelte wordt uitgevoerd, was het niet beter ge-
ïn J steld, zoodat het oprigten van gebouwen, tot groot nadeel
_? van de ambachtslieden, is achterwege moeten blijven.» ij
Wij zullen er niets meer brivoegen dan de verklaring, M
· dat die schets in geenen deele overdreven is en nog door l
~ tallooze bijzonderheden kon worden aangevuld.
Maar nu bleef, zal men zeggen, de Zuid-Willemsvaart
l over. Dezelfde oorzaken, die het verval van de Maas-
u H scheepvaart hebben te weeg gebragt, hebben ook hier 1
een’ ongelukkigen toestand doen geboren worden. Ten
gevolge van de groote massa water, die van Maastricht I
H Y afkomt, en door de menigte afleidingen , die België in het l
_ leven heeft geroepen, is in de Zuid­Willemsvaart eene g
V strooming ontstaan, die haar in eene rivier doet veran­ j;
deren. Het water, dat door het kanaal wordt afgeleid,
j wordt aan de sluis te Loozen opgestuwd en teruggehouden,
j N om het in het Kempensche kanaal te doen vloeijen, en de
Ji gevolgen daarvan zijn allernadeeligst voor onze scheepvaart,
l `H Uit eene verklaring, te dezer zake door den ondernemer
l Srmns afgelegd , blijkt, dat zijne schepen, die vroeger de
reis van ’s Hertogenbosch naar Maastricht in drie of vier
dagen aflegden, daartoe vijf à zeven dagen behoeven; zijne
barges, die voorheen tusschen 2 en 5 ure des namiddags
M aankwamen, bereiken thans hare bestemming niet voor
‘``­ still`? fli` li `H', '`'H i‘"ii' "lïïmïYlIZïï T"""T"T" iili ? H'", eil= H