HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 15

JPEG (Deze pagina), 675.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

L 7
Dezen toestand voorziende, deed de gemeenteraad van
Roermond in de laatste dagen van October het besluit
nemen eene groote partij steenkolen te Luik te koopen, V
_ en die over de Zuid­/Villemsvaart tot Weert te laten al`ko­
men en van daar per as naar Roermond te doen overbren-
gen; die voorraad is alleen bestemd voor den geringen
man en zal met verlies worden afgezet. Gelukkig heeft het · Q
Fi dooiweder ons uit de verlegenheid geholpen, want die
` voorraad kon wel eenige weken in de behoefte voorzien, {
maar was niet toereikend om in eene fabriekplaats de . ‘
arbeidende klasse gedurende den winter brand te ver- V
schaffen. V
>> Dit weinige, Mijne Heeren , zal U doen begrüpen , hoe H H
de lllaasbewoners van het gedeelte van Limburg, waar {
scheepvaart, handel en nijverheid het meest is vooruitge-
gaan, door de geslremde scheepvaart gedrukt zijn; men ;
bespeurde daar sedert eenige jaren toenemende handel en hg ’
nijverheid. maar nu ook teruggang; en kan dit anders _,
wanneer de grond- en brandstolïen 400 a 500 percent ­
meer aan vracht kosten , en wanneer de goederen van en ··,.
naar Holland 4 à 6 weken onder weg blijven, die vroe­ p_4_` ik
ger in eenige dagen hunne bestemming waren genaderd.
»0ok de eigenaren van bosschen vragen voorziening in »
de onbevaarbaarheid van de Maas. Hoe zouden zij zich
van hun dennenhout kunnen ontdoen, wanneer de vaart
op Luik gestremd blijft;de steenkolenmijnen te Luik toch
zijn de débouches voor ons dennenhout. Die verzending j
heeft om zoo te zeggen opgehouden: ook de steenbakkerijen
a tt t ~ ~ ..... ·a· tx= . WJ