HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 14

JPEG (Deze pagina), 720.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

`'’"‘ ·· ~
rs
gen geleden geen vvintervoorraad van steenkolcn kunnen
l opdoen ; zij zijn verpligt geweest die brandstof per as naar
[A de Zuid­Willemsvaart, op eenen afstand van 4 tot Suren
te halen; door die vracht waren de prijzen 60 à 70 per- g
EY cent gestegen. Voor den landbouwer, die eigen paard en ï
gp wi kar bezit, n1ogen die karvrachten zoo drukkend niet zün,
maar voor den geringen man en de fabrikanten zijn zulke
verhoogde prüzen niet te betalen , en ik heb dan ook van f,
M g meer dan een’ fabrikant moeten hooren, dat bijaldien de i
scheepvaart op de Maas niet spoedig verbetert, zij Roer-
mond en omliggende plaatsen moeten verlaten om zich
- daar te plaatsen, waar handel en nijverheid aan minder
A l nadeelen en misrekeningen zijn blootgesteld. Welke invloed
­ · zulke emigratie op deze gemeenten zou hebben , behoef ik
niet te schetsen. Wanneer de vorst van November ons niet
spoedig had verlaten , wij zonden niet geweten hebben hoe
ons uit den nood te redden. Er waren eene menigte sche-
pen aan de steenkolenonünen te Luik geladen, maar deze
konden de Maas niet afvaren: zij hoopten te vergeefs op
· ig hooger waterstand , de Zuid­Willemsvaart was door den in-
g gevallen vorst gesloten en de voorraad in de magazijnen
; was in die gemeenten geheel opgeruimd om de zeer een-
g voudige reden, dat vóór de gestremde riviervaart alleen
. l de ingezetenen der gemeenten in de nabijheid der Zuid-
. Willemsvaart gelegen, zich daar van wintervoorraad voor-
zagen, terwijl in het vorige jaar al de gemeenten op de
oevers der Maas gelegen naar de ZLlltl­‘vVlllCl]]SVElül`l. moes-
ten rijden en dientengevolge niet geriefd konden worden.
.r.- `i'`ii i _ii'" "