HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 13

JPEG (Deze pagina), 692.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

m ,...,WnA .. . `.._ .,k« .4,, e ;.; K;,à,A4
l
eerst in het vorige jaar verklaarde hij «zieh tot hiertoe
E »te hebben onthouden over die zaak te spreken, omdat
l »hij de Regering den tüd wilde laten deze aangelegenheid
( »met België tot een goed einde te brengen.» (1) Hij zegt
intussehen: <<Sedert drie jaren is de rivier gedurende 4à
5 maanden onbevaarbaar: daardoor heeft een aantal men- (
j sehen zijn bestaan verloren; handel en fabrieken zijn in ( lj
js kwünenden toestand gebragt; de vraehten van kalk , steen-
‘ kolen en grondstoffen zijn met 400 percent gestegen en
de aanvoer en vervoer der fabrieaten is zoo moeijelijk en U ·
onzeker, dat de fabrikanten er voordeel in zien hun werk- j
volk bij halve dagen te laten arbeiden, waardoor aan deze R
menschen de middelen worden benomen naar behooren zich · i
het noodige aan te schaffen tot hun onderhoud en dat van J
hun huisgezin; ook de stoombootvaarl. heeft opgehouden. . i
Een ondernemer van stoombooten is genoodzaakt gewor­
den de dienst van Limburg naar Rotterdam, door gebrek i
aan water op de Maas, te staken; hij heeft concessie ver-
kregen eene dienst op den Rijn te organiseren om de 2
goederen, die vroeger van Limburg in expeditie naar de
fabrieksteden tusschen Maas en Rijn werden geëxpedieerd, 7 .2 JVL'; i J
te vervoeren; is het nu niet te vreezen, dat die vroeger
hoogst belangrijke expeditiehandel voor ons voor een groot 1
deel zal verloren zijn? _;; i
« De bewoners van al de gemeenten van het arrondisse­ ._.`i {
ment Roermond aan de Maas gelegen, hadden tot 14 da-
(1) De heer Bcercnbroclc. Avondzitting van de Eerste Kamer van
27 December 1858. Büblad blz. 71.
._ 4. ze . ­ J .r i«... te i..` ..l i· ~·«· ·