HomeDe Maas, de Zuid-Willemsvaart en de wateraftappingen in BelgiëPagina 10

JPEG (Deze pagina), 703.22 KB

TIFF (Deze pagina), 6.40 MB

PDF (Volledig document), 55.79 MB

~···- ·· ·»·= #·‘ ,
onderseheidene andere gedeelten van ons land vloeijendc,
eindelük den bloei moet verzekeren van de tweede stad
des riiks, zoo nijver en zoo bedrijvig, welke door haar
bespeeld wordt? Wanneer men onzen voorvaderen zeide,
dat ondanks het stellig regt van Nederland, gegrond op
T internationale traetaten en regtstreeksche overeenkomsten,
ui; de vaart op eene onzer rivieren geheel wordt belemmerd
t en daardoor aan alle takken van ons volkshestaan onhe-
rekenbare nadeelen berokkend; - dat sedert ruim negen
N * jaren schippers, handelaars en andere particulieren,
_ kamers van koophandel, gemeente- en gewestelüke be- i
j sturen, zich ernstig met die klagten bezig houden en j
ze ondersteunen; dat sedert vijf jaren in beide takken i
g van de volksvertegenwoordiging met nadruk op verbete-
l ring en handhaving van ons goed regt wordt aange- x
drongen; dat schier alle organen van de publieke opinie,
zonder onderscheid van rigting. jaar op jaar hunne ko-
l lommen openstellen om het ons aangedaan onregt te be-
R spreken en de Regering tot handelen aan te sporen , en l*
‘ dat de Nederlandsche Regering hij dat alleslüdelük blüft,
I i ja somtüds, om zich als het ware van die lastige kwestie
`< af te maken, de argumenten van onze tegenstanders in het R
L ‘ breede uitmeet; - wij vragen : wat zouden onze voorouders p
i · wel van ons zeggen, wanneer zij dien toestand zagen
l voortduren en steeds verergeren? Welk oordeel zouden zü
` vellen, als zij bekend waren met de omstandigheid, dat
, onmetelgke nadeelen ons berokkend worden door een’ Staat,
met wien wij in magt en aanzien minstens gelük staan, S