HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 9

JPEG (Deze pagina), 648.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

~ ~- ~­­·-­‘ ­ .,:.»~=· ­·r­­­T­­.­­.i­­­~ ,._.....i..,l.... ,._,.ïT...;,._..§........- ï .-,..,_;’;_; ?W‘_
7
Onze beschouwingen loopen dus over dit onderwerp,
waarvan we in de volgende bladzüdcn de uitvoering
j en de gevolgen meer in bijzonderheden zullen bespre­ ‘
ken.
Zooverre die niet direct niet de hoofdzaak in strijd t
i zijn, hebben wij bn dit ontwerp zooveel mogelijk op de
bijzondere belangen der verschillende gemeenten gelet,
F en tevens getracht, zijne uitvoering soliede en toch min j
kostbaar te doen zrjn.
BEGINNEN wis Mnr KAART I.
I n
Z A. Stelt voor de te stichten vluchthaven te Hin- ,
1 ' deloopen, zooals die door de vereeniging ,,Sehuttevaer" i
j gewenscht wordt, ter plaatse waar reeds sedert ver-
I seheidene jaren de booten der Zuiderzee­stoo1nboot­
niaatschappü aan- en afvaren.
Die vereeniging heeft al jaren lang aangedrongen j
op de stichting dier haven, en is haar wensch tot heden i
i met weinig succes bekroond, haar Qver en haar aan­
[ drang om het beoogde doel te bereiken, worden als met
H den dag sterker. Zü wendde zich hierover nog onlangs
tot de Tweede Kamer, bood deze plan, teekening en "
begroeting aan, en terwijl de Kamer nog geene beslis-
j sing had genomen, verzocht ze in Juli j. l. den Staten
i' van Friesland, haar verzoek bn de Hooge Regeering en
J de Kamer te willen ondersteunen. Zooals ze de haven
· voorstelt, heeft deze twee openingen, eene naar het
zuidwesten en de andere naar het noordoosten. j
Hierdoor behoudt de stroom zijn loop, en kunnen
de schepen- wat voor eene vluchthaven volstrekt
l
· 2
1

(
l