HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 655.10 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

G
gedeelte van dit onderwerp - het publiek ook met
onze zienswüze inkennis te stellen.
Bepaald voorstander eener geregelde afstrooming van j
het boezemwater zijnde , staan de volgende besohou­
V wingen hiermede wel in verband, maar hebben toch ,
met het oog op scheepvaart, handel en nijverheid, meer t
speciaal ten doel het erlangen eener verbeterde water-
gemeenschap in en d o 0 r de provincie.
Het zal zeker door niemand worden ontkend , dat
voor eene zeeprovincie als Friesland de toestand der
havens aan hare kusten zeer veel te wensohen over-
laat en evenmin, dat de zomerwaterstand in ons ge- j
west-als zände gewoonlük slechts 12 a14 l
d e o i m e t e r - alles behalve voldoende genoemd kan _ j
worden ; en om nu in dezen zeker algemeen erkend
gebrekkigen toestand eene radicale verbetering aan te '
brengen, is ons voornemen, een plan aan de publieke i
beoordeeling te onderwerpen, dat meer bepaald ten _
doel heeft: de stichting eener geschikte zee-
haven aan de Friesche kust, in verband i
eener kanalistatie tot het oentrum der pro- I
vin cie. _ 1
Om de voorstelling in deze zoo duidelük mogelük te
doen zrjn, voegen we hierbü twee kaartjes, no. I en II,
waaruit blijkt, dat de stichting dier haven gewensoht ,
wordt te Hin de l o 0 p e n en van daar de kanalisatie ‘l’
over VVorkum-het Lange Vliet, de Brek­ 1
ke n, vier kleine meer tj es, het Wijdd1·aai -
I.Ilst - de Geeuw- Sneek - de Houkesloot
en het Sneekermeer tot de Nieuwe WVete­
r in g.
` l

.2 j