HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 557.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

‘* •’ rr ` I §­·'Y··*1·¥··‘­-ï···~­­·-v-­· ­·- - - -? -­-­ ,.....ï PT ._.....l.._..,ï.llà,Q_._,.._,.......,...__._____ _,_____ïT`_iYT&x
V
s
S
?
l
JS

Verbetering van den binnenlandschen waterstaat ,
t met ’t oog op scheepvaart en afwatering beide, is in
( Friesland een onderwerp, dat sterk de aandacht bezig
houdt van velen, die den bloei en de welvaart van die
belangrijke provincie wensehen te bevorderen.
" De gewestelnke Staten hebben daarover reeds meer
dan eene zitting gehouden; op hun last is door den
i hoofd­ingenieur, gesteund door vele handen, een algo- ,
meen plan ter verbetering opgemaakt en dit plan is den
Staten in hunne jongst gehouden zitting aangeboden.
. Dit belangrnk en veelomvattend ontwerp is gesteld
, in handen eener commissie, ten fine van raad en advies;
, deze zal derhalve weldra aangaande dat plan rapport S
i uitbrengen, en daarna zal blüken wat van een en ander
S zal komen.
*5 ’t Kan derhalve niet verwonderen, dat velen, die
voorstanders van verbetering zgn en daarvan veel goeds i
verwachten, de toekomst op dit gebied met belang-
? stelling verbeiden. i
Men zal alzoo niet beweren, dat ’t bespreken van 1
‘S waterstaatswerken op dezen oogenblik ontgdig is, ‘
* en daarom zij het ons vergund -­­ althans over een
i
w
i
`
1
`