HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 452.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

I
!
l
al
1
l
9
‘1
_ In de Departements-vorgadering der Maatsohappü
tot bevordering van Nij verhoid te Sneek, dd. 19 Sept.,
werd kennis genomen van don hoofdzakelijken inhoud
dezer bro ohure van den heer A. Bram en van het
` rapport desbetreffende, uitgebracht door eene daartoe
benoemde Commissie. Zonder in technische beoordeeling
{ te treden, achtte het Departement dit stuk belangrük _
genoeg om het meer algemeen bekend te maken, en
F b6SlOOlC daarom de uitgave TIE) b€V01`(lGl`C11 GH €XGIIlPl3.-
· ren daarvan te zenden aan elk der Leden van de beide
S, kamers der Staten Generaal on die der Provinciale
Staten in Friesland.
i
l