HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 28

JPEG (Deze pagina), 601.65 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

1 2G
i LENGTE. Bisimao.
Por transport. . 32 620 f 861510 E
is gokapitalisoord ..... _/` 88 000
NB. ’t Zij do Watorsohappou ‘
hior subsidioo1·o11 of uiot, do som
E wordt toch bospaard.
O. 2°. Lamdwinst tussohou
Hi11doloopo11 C11 Wo1·l<11m, groot
60 H. A., àf 1000 ..... ,, 60000
-ï ,, 118 000
Dol miiidoro o11dorhoudslast van do 2000 M.
paalwork K K langs hot Zool wordt golijk go-
stold aan hot o11dorl1oud van dou afsluitdük
B‘ B2 B3.
Rostant bedrag. . 32 620 f 713 510
Mot hot aa11biodo11 van voronstaamdo schots aan hot
bolangliobbondo ou bolangstollomdo publiok vormoo-
11611 wo oono zaak to hobboii bosprokou om toogolioht,
dio voor l1ot algomoon ou in hot bijzoudor voor ons
govvost bopaald bolaugrük is.
Do bijgovoogdo bogrootiug gavou Wo sloohts glo-
baal o11 hoofdzakolük mot hot dool om to doo11 uit-
komon, dat hot kostoiibodrag do uitvooring 11iot ovor­
vvogond i11 do11 vvog staat, ou om do voorstolling daar-
van 11iot to gunstig to stollon, hobbon wo diroot 11ool1 _A
indiroot oouig voordool in rokohing gobraoht voor dou Kv
droogvallo11do11 grond va11 do Goouvv, hot Wijddraai a
o11 do morou {p. 111. 872 H. A.).
Hior ovouvvol komt niots ton lasto dor uitvooriiig
J dan hot droogmakou om do ringvaartoii, torwijl or va11
` tijd tot tijd tooh golijksoortigo zakon tot stand komon,
is .