HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 25

JPEG (Deze pagina), 525.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

ï
E
i i.1ax<;1‘1;. is1cni<.ie.
ä Per transport . 3 750 _/ 151139
M. Zeesluis te Worlriini.
i Verdieping tot 8 deoimeter. _
l De wijze van uitvoering van dit werk kan
1 zeer verschillend worden beoordeeld, en hier-
i mede staat natuurlülc het kostenbedrag in
l nauw verband.
o J Hierdoor zullen deze kosten misschien va-
rieeren van 30 tot 70 duizend gulden.
` stellen daarom hiervan het gemiddelde
U i en trekken alzoo voor dezen post uit, caleula. ,, 50 000
KAART II.
1. Kanaal-zeesluis Worlxiiiii tot de Rol-
paal, in meters . . ........ 2755
Dit gedeelte is in het waterstaatsplan, on-
der volgn. 144, bijlage 9, op dezelfde diepte als
hier wordt voorgesteld, berekend op f 25 530,
zoodat deze som ook hier wordt gesteld. . . ,, 25 530
2. Kanaal Rolpaal tot de zandige Grens,
in meters. ....... « ..... 2 000
Onder niet ongunstiger omstandigheden
berekend naar denzelfden maatstaf als N. I,
, alzoo .............. ,, 18510
3. Kanaal de Züpesloot, in meters. . 300
l ay Onteigening H. A., à
f 2000 ......... f 1000
iz. Aardewerk 94 000 M3, à 50 ,, 4700
z:. Grrondberging. . . Nihil.
el. WVinst en risico 15 M) . . . 700
e ­~ I A- ,, G100
Transporteere . 8805 f 551609
l
I
E
1
i
e