HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 22

JPEG (Deze pagina), 631.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

20
stelling in verband staande) een der eerste kanalen
zal zün, dat op 2 meter diepte gebracht wordt.
Verder stelt zich het kanaal in verbinding met:
u. Bolsward en het verdere noorden door middel •_
van de trekvaart naar WVorkum en de Bolswardervaart
naar IJlst; i
L. De Fleussen en het Heegermeer en alzoo met
al de in die meren uitloopende waterwegen, langs de
Inthemasloot, Graastmeer, Zandmeer en het Vliet,
0. Leeuwarden naar Sneek over Egum en VVarga {
en door de trekvaart;
el. Akkrum, Oldeboorn en Gorrednk door middel
van de Boorne; ­ g
e. Akkrum en Heerenveen over de Groingarijpster 1
poelen, het Akkrumerrak en het Deel;
f. Het Slotermeer over IJlst en de lVijmerts;
g. Stavoren van de Boorn af over het Sneekermeer,
de Geeuw, de WVijmerts en het Heegerineer; i 1
A. Harlingen en Franeker van Lllst af; 'D
J. Franeker en Harlingen langs de zeilvaart enz.
Dit sehetsje zal zeker voldoende zgn om aan te ,
toonen, dat het te scheppen kanaal op directe wijze
in gunstige verbinding staat met de voornaamste wa-
terwegen in ons gewest, die dan ook alle begrepen i
zün in het provinciaal plan van algemeene verbetering. {
QT
Ten slotte achten wij het niet ondienstig, een finan- §
tieel overzicht van het geheel te leveren en zullen daar­ I
om deze onze beschouwingen besluiten met de volgen- á
, de globale kostewberekening:

I
l