HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 21

JPEG (Deze pagina), 628.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

19
Friesland, evenals Dokkum, Leeuwarden en
Franeker nu reeds, door een voldoend kanaalpeil
met de Zuiderzee in gemeenschap, en het kan niet an-
. ders of deze omstandigheid zal gunstig werken op han-
del, scheepsbouw en elken tak van industrie.
Wil men de trekvaart van Leeuwarden naar Sneek
ook op gelijke diepte brengen, dan bestaat ook de ge-
legenheid, dat diep geladen schepen van de hoofdplaats
der provincie naar zee van dezen Waterweg gebruik
kunnen maken.
Het voorgestelde peil 2 M. 4- zomerpeil stemt ook
overeen met het gevoelen van den heer Hoofd-Inge-
nieur, als hü met het oog op de aansluiting van Ame-
land aan den vasten wal en de afsluiting van het
Reitdiep voor de scheepvaart de wenschelijkheid uit-
spreekt, dat ook de kanalen van Stroobos naar de
Lemmer en Stavoren op 2 meters diepte worden ge-
bracht. (l)
NB. Ofschoon de vaart van Dokkum en Leeuwar-
den naar Harlingen op 2,10 M. + zomerpeil gebracht ‘
is, hebben wij echter gemeend, in onze voorstelling
het hier aangegeven peil van den heer Hoofd­Inge-
nieur te moeten volgen.
lVij deelen het gevoelen van dien Hoofdambtenaar,
zijn van oordeel dat de uitvoering van hetgeen hij
` als wensehelijk uitspreekt voor eene geregelde scheep-
vaart door de provincie volstrekt noodzakelijk is, en
vertrouwen op dien grond, dat het vaarwater van Stroo-
bos naar het Sneekermeer (het gedeelte met onze voor-
A (l) Zie verbetering van den Binnenlandschen waterstaat, bijlage
2, bladz. 3.