HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 20

JPEG (Deze pagina), 651.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

18
geval bij deze het voordeel, dat voor het graven van
seheepskanalen niets behoeft te worden uitgegeven.
' Gedurende de bewerking zal de scheepvaart, alleen
wat het Sneekermeer betreft, eenig ongerijf ondervin-
den, maar al zij het iets meer belenimerend dan thans G
het geval is, de vaart wordt niet afgesloten, omdat
ze zoolang onderhouden kan worden over Akkrum,
de Polsloot, Diepesloot, het Deel, het Rak en Goin-
gargpster poelen. I
Bespreken we thans meer bijzonder de te verkij-
gen resultaten.
WVanneer de werken op de voorgestelde wuze wor-
den uitgevoerd:
Dan bestaat voor Hindeloopen en VVorkum teza-
men één haven, die de algemeene Zuiderzeevaart
reeds te lang vergeefs gewenscht heeft, en waardoor I
het boezemwater door de zeesluizen van beide gemeen-
ten naar zee wordt gevoerd en dadelijk in diep wa-
ter valt;
Dan kan de algemeene soheepvaart (uitgezonderd i
een klein gedeelte van het Bergumermeer), door het een-
trum der provincie van Groningen en Stroobos af naar
Hindeloopen de Zuiderzee bereiken, zonder op haren
weg verhinderd en opgehouden te worden door de ont-
moeting van lastige en drooge meren en poelen; .
Dan bestaat ook voor de scheepvaart naar de Lem-
mer en Stavoren het lastige Sneekermeer niet DIGCI
en zal elke verbetering aan de vaarwaters naar die
havens 1neer afdoende kunnen zijn en beter aan het
doel beantwoorden;
Dan staan Sneek, Ulst en geheel het centrum van ·
i