HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 19

JPEG (Deze pagina), 654.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

" 2; " nlèrf KKKY Odwrjil
17
A mato do vorzanding dor kanalon voroorzakon dio or
7 ommiddollijk modo in vorband staan.
. Om dozo liindornisson on tolourstollingon roods bn
dit kanaal voor good wog to nomon, wordt bg dit ont-
vvorp bodoold, dozo moron on poolon droog to makon,
on or daarna lïanalon door to gravon, af to slui-
ton door kanaaldijkon, to VC>1`l{1`ljg`€11 door do uit do ka-
A nalon to gravon aardo.
Dozo lïanalon door do vorsoliillondo inoron orlangon
dan oono gozamonlüko longto van 10 motors on moo-
ton allo in ovoroonstomining mot do vorigo wordon aango-
logd tor diopto van 2 M. + zomorpoil, bn oono bodo1ns­
broodto van minstons 20 M. on vallingon van 1 yé op 1.
Aannoniondo dat do togonwoordigo diopto dor mo-
ron, tor plaatso waar do kanalon zün gotrokkon, thans
mot zomorpoil gomiddold 1,20 M. bodraagt, dan moot
` or 8 d. M. vvordon uitgogravon.
Op dozo vvüzo wordt oono aanwinst van p. m. 872
bundors A.) lands vorkrogon, on do watorborging
ovon zoovool vorlïloind, wat zokor voor oono spoodi­
gor afstroorning van hot boozomvvator bovordorlijl; is.
Hot zal zolïor goon togonspraak ontmooton, dat land
1 voor hot algomoon altijd voordooligor is dan wator on
· hior alzoo vvaardovormoordoring plaats hooft. ­
W'o zullon ochtor dozo waardovornioordoring on do
dirooto vvaardo van hot land ­- als zündo daarvoor niot
7; gonoog mot don grondaard bolïond ­- slochts in zoovorro
taxooron, dat zo in olk goval wol to niet zal doon do
lïoston van afsluiting on droogmaking. ~
M Hot is to vorwaohton, dat liior, ovonals bij roods
volbraolito drooginakingon, goodo on sloclito spooio wordt
2`Là11lg`L‘lï1`0fl'C11, maar bovon dio andoro bostaat in clk