HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 15

JPEG (Deze pagina), 633.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

13
reeds een der meest geschiktste in de provincie, doch
zal ze voldoen aan de hierbü voor te stellen kanalisatie
en bruikbaar zgn voor de scheepvaart in het algemeen,
~ dan is het wenschelük en noodzakelnk, dat ze vüf of
nog beter acht decimeter verdiept worde.
Deze sluis is thans met zomerpeil p. m. 1,67 M.
diep en wordt alzoo dan 2,17 à 2,47 M.; op de kaart
, heeft deze letter M.
r Wij merken hierbij nog op, dat de kanalisatieedoo r
het Nieuwland en niet langs het Zool ook
aanbeveling verdient met het oog op de meermalen
besproken en voorgestelde indnking van het daarvoor
zoo uitnemend geschikte en zeker dan ook productieve
strand, zich uitstrekkende van den vuurtoren (halver-
wege Hindeloopen en Worlïiiiii) tot Gaast en verder,
waardoor ongeveer 1000 hektaren of nog meer vrucht­
baar land zouden worden gewonnen.
Door de voorgestelde richting toch wordt deze indij-
king voor de particuliere industrie meer aannemelnk,
omdat die indüking dan met afstrooming, scheepvaart
en overtollige bedijking niets te maken heeft.
De kanaal-richting door het Nieuwland strekt dus
. tot aanslibbing van en tot verwndering van de paal-
worm in het Zool; ze vordert slechts een binnendijk
‘in het Nieuwland tegenover een zeedijk langs het
i` _ Zo"ol als kanaal, en maakt de aanwinst van land meer
mogelnk.
. Om de haven te Hindeloopen en het besproken ka-
naal van daar tot Worlïiiiii over IJlst en Sneek met het
centrum der provincie op de voordeeligstc wijze in ver-
binding te brengen, hebben we verder het oog geslagen