HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 14

JPEG (Deze pagina), 660.48 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

I
12
ll/VOIl{l1111, om deze en de kanalen met elkander in
verbinding te brengen, terwgl deze verbinding alsdan
tevens eene voldoende afsluiting vereisoht van de aldaar
bestaande haven. r
Deze doorgravingen en afsluiting zijn aangeduid met
de letters G, H en I.
Het kanaal FF bestaat reeds en vordert alzoo ver-
wüding en verdieping, terwijl het begrensd wordt door
rietgewas en min kostbaar land, waardoor de som voor A
i onteigening zeer matig kan worden gesteld. ·
Ter besparing eener kapitale brug over het kanaal
. F F en ter meerdere beveiliging voor het rijdend pu-
bliek wordt hier verder voorgesteld, de tegenwoordige
rijweg op den zeedijk te doen vervallen, en deze te
verplaatsen aan den voet van den nieuwen binnen-
dgk EE langs de nieuwe molen-aar.
Deze rijweg is 775 M. lang en wordt aangeduid met
de letters II.
Door de afsluiting der haven te lVO1`l{l1111 vervalt het
zoogenaamde zool K K; wordt langs den bestaanden
zeeduk LL strandwinst geboren, hierdoor verdwünt
de nu daar lieersehende paalworm, erlangt het paal-
‘ werk meer veiligheid, en wordt het onderhoud daarvan _
op den duur belangrük minder kostbaar. Bovendien
vervallen al dadelük voor de gemeente W`orkum het
onderhoud der noorder pallage en het gedurige bagger- ‘*
werk in het zool.
Is liet ontwerp zooverre tot stand gebracht, dan _
staat de zeesluis te VVorkum op de voordeeligste wüze ‘
in verbinding met de haven te Hindeloopen.
lrVat lengte en wijdte betreft, is deze zeesluis thans
si ` .