HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 609.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

11
greenen paalhout van 62 en 35 d. M., met eiken be-
1 gording, steekhout van 5 o. M. en bekisting; voor
de voorloopige afdamming de kist te vullen met klei;
_, binnenvalling gelük aan B' B2.
NB. Voor dit gedeelte wordt paalhout gebezigd, om-
» : dat degrondslag van 9 d. M. + volzee hier wormvrij is.
C C. Lengte 1750 M., hoog 4 M. -{- vz., buiten-
en binnnenvalling beide 2% op 1 , aanleg 22,50 tot
25,50 M., kruinsbreedte 3 M., gemiddelde diepte 1,20
` + vz.; - de buitenvalling (kanaalkant) met rijsber-
ming en platte berm, gelük aan B B B.
D D. Kanaal: lang 1750 M., breedte: op vz. 56
M., in den bodem 44 M., diep 4 M. + vz., vallingen
van 1% op 1.
NB. De grond uit het kanaal is toereikend voor
de specie der beide dijken.
Van af dit punt wordt voorgesteld:
E E. Binnendijk door het lVorkumer Nieuwland,
lang 2000 M., hoog 4 M. ­|- vz. , buitenvalling (ka-
naalkant) 3 % op 1, binnenvalling 2 op 1, aanleg 26,70
M. , kruinsbreedte 3 M., gemiddelde grondslag 3 d. M.
+ vz.
F F. Kanaal tusschen E E en den bestaanden zee-
dgk : lang 2000 M., wijd 30 M. = vz., in den bodem 18
M., diep 4 M. +vz., vallingen 1 % op 1.
· NB. De specie uit het kanaal is toereikende voo1·
dijk E E en de diepte van beide kanalen is in over-
eenstemming met die der haven te Hindeloopen.
XVanneer deze Werken gereed zün, moeten er twee
doorgravingen plaats hebben in den loestaanden zeedük,
een bij den vuurtoren en de andere bij de zeesluis te