HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 640.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

=.»­.»....­,­.....•...«..;«.....­­.­­­­.....`..•............ .,..... -,.,.., ,,,.....,,,,,,,,. .-.,._,_.,,,,,,_,__,.__,_.,,,,,..;,,_,,,.,_,,,_,,,,___,,,,_,__ï_ “~.
9
Wrjzeii we daarbij op de belangrüke scheepvaart
van en naar Harlingen en op het groote belang, dat
alzoo ook die kostbare haven heeft bij het bestaan
-·§. eener geschikte schuilplaats in het zuidwesten van
l Friesland, dan meenen we omtrent het noodzakelijke, U
nuttige en doeltreffende der havenstichtingl te Hinde-
' loopen voldoende gegevens te hebben ontvouwd en
j verwüzen we omtrent deze belangräke aangelegenheid,
voor meerdere inlichtingen, naar de uitvoerige stukken
i door de genoemde vereeniging ,,Schuttevàer" daarvan
L opgemaakt.
Men zal zeker aan den westwal der Friesche kust
' l geen havengelegenheid kunnen aantoonen, waar de
stroom even gematigd, de havenstichting even gemak-
_ kelijk, het zeeterrein even hinderloos, het aandoen der
, haven even veilig is; en het staat, ineenen wij ook
j evenzeer vast, dat voor de algemeene Zuiderzee­scheep-
j vaart zoowel als voor de gemeenschap met de pro-
§ vincie geene andere ligging evenveel geschiktheid
heeft.
° WV§ voor ons twijfelen dan ook geen oogenblik, of
de Hooge Regeering zal in het cijfer dezer stichting
i (bij uitvoerige begroeting geraamd op 4 tonnen gouds)
geene reden vinden om daarom voor dit algemeen
j belang die stichting zelve niet te willen; vertrouwen,
` dat de Staten van Friesland ze zullen ondersteunen,
en daarom hebben wij ze ook in de hier achter ge-
voegde begrooting als Rijks-zaak uitgetrokken.
Om verder de binnenvaart over lVorknm met de
vluchthaven te Hindeloopen in verbinding te stellen, I i