HomeOntwerp in betrekking tot Frieslands Handel, Nijverheid, Scheepvaart en Afstrooming, opgehelderd door 2 kaartenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 674.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 22.12 MB

{ .
r (
i H
noodig is e- haar ten allen tijde veilig binnenloo-
pen of verlaten.
Zh bevat eene oppervlakte van p. in. 14 bunders
(H.A.) en biedt derhalve ankerplaats aan voor tal van .5,
’ schepen te gelijk. Zij kan eene geregelde diepte erlangen il
van el meters bij volzee, welke diepte thans reeds bij
hare uitgangen wordt gevonden. Op het zeeterrein ‘
voor Hindeloopen zijn geene banken of ondiepten aan-
vvezig en deze diepte stelt haar dus is staat om alle i
schepen, die de Zuiderzee kunnen bevaren, te ont- ï
vangen. De Zuiderzee toch kan door schepen van ni e e r- L
deren diepgang niet worden bevaren, en daarom is het
eene eenvoudige waarheid dat die diepte (4 M.) en ’ j
niet meer zeer in ’t voordeel der stichting is. Meer-
dere diepte wordt gewoonlijk begrensd door ondiepte, _
ze maakt zonder eenig nut de kosten van aanleg belang- ,
rijk hooger, ontstaat in den regel door sterke strooming j
en maakt daardoor, vooral in tüden van nood, de aandoe­ j
ning der haven zeer gevaarlijk. g
Neemt men daarenboven in aanmerking, dat Hin-
deloopen juist is gelegen op die hoogte, Welke, met te- i
genwind en voor stroom, gemiddeld door deischipperij,
zoowel uit ’t noorden (Harlingen) als uit ’ti zuiden ·
(Enkhuizen) met het verloopen van het getü wordt
bereikt, en, gezwegen van de door oponthoud veroor­ j
zaakte schaden, de vele ongelukken, die ter hoogte van `
Hindeloopen van tijd tot tüd plaats hadden, dan kan
men zich reeds eenig denkbeeld vormen van de goe-
de redenen, die de vereeniging ,,Schuttevaer" gedron-
gen hebben, om juist daar ter plaatse de stichting van
eene vluchthaven te wenschen.
jl