HomeGeeft met verschuldigden eerbied te kennen, de Raad der gemeente Stad-Doetinchem: dat hij met de meeste belangstelling gezien hePagina 8

JPEG (Deze pagina), 878.00 KB

TIFF (Deze pagina), 9.02 MB

PDF (Volledig document), 6.06 MB

zijn, om een begin van uitvoering te geven aan de verbetering der Rijksrivier,
de Oude-IJssel;
dat hij hierin zeer teleurgesteld is, door te entwaren, dat andermaal
de betrekkelijke pest slechts voer memorie is uitgetrokken, daar de Minister, hoe
ook overigens genegen om deze goede zaak te helpen tot stand brengen, van oor- ·
deel is, dat de Oude-IJssel geene Rijksrivier zoude zijn;
dat alle plannen van gemeentebesturen en partikulieren tot verbetering
der rivier, waartoe reeds voor ongeveer drie eeuwen octrooi werd verleend, geen l
resultaat hebben opgeleverd, zoodat hij overtuigd is, dat er nimmer iets van dat
belangrijke werk kan komen, zee het Rijk zich niet met de uitvoering belast, en ,
met genoegen gezien heeft, dat dit gevoelen blijkens het voerloopig verslag over j
Hoofdstuk V der Staatsbegroeting ook door de afdeelingen uwer vergadering ge-
deeld werd; 1
dat hg voorts met bescheidenheid wijst op de kanalisatie van den
Hollandsche-Llssel, alwaar aanvankelük dezelfde bezwaren werden geopperd, doch E
het werk door het Rijk uitgevoerd is met bgdragen der betrekken provinciën,
dat de toestand van den Oude-IJssel niet langer zoo blüven kan, daar i
die rivier geheel zonder toezigt is en elk jaar minder bevaarbaar wordt, terwijl 1
ook het internationaal belang bij de verbetering dier rivier niet uithet oog mag
verloren werden; I
Redenen waarom de Raad voornoemd Uwevergadering zeer eerbiedig j
maar dringend verzoekt, bij de behandeling der begroeting van het Departement i
van Binnenlandsehe Zaken, dienst 1877, in beginsel aan te nemen, dat het werk
der verbetering van den Oude-lJssel door het Rijk moet worden uitgeveerdf *
’t VVelk doende enz.
DoE’r1NcH1;M , _
25 Nov. 1876.
j De Raad voornoemd,
(Wrt.s get.) G. A. VAN NISPEN,
Voorzitter.
(Was get.) J. W. BENNEWITZ,
Seeretaris.