HomeGeeft met verschuldigden eerbied te kennen, de Raad der gemeente Stad-Doetinchem: dat hij met de meeste belangstelling gezien hePagina 6

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 9.11 MB

PDF (Volledig document), 6.06 MB

Geeft met versehuldigden eerbied te kennen,
De RAA11 der Gemeente S'l`AD-DOETINCHEMZ
dat l1ij met de meeste belangstelling gezien heeft, dat door Uwe ver-
gadering op de Staatsbegrooting, dienst 1876, bij Hoofdstuk V onder art. Q2", voor
memorie een post werd uitgetrokken, wegens bijdrage uit ’s Rüks schatkist, tot het
onderhoud e11 de verbetering van den Oude-IJssel, zoodat het rijksbelang bij dat
belangrijke werk werd erkend;
dat hierdoor bij de bewoners der weinig bevoorrechte streek, langs
den Oude-IJssel gelegen, de sedert eeuwen te vergeefs gekoesterde hoop, dat de
llegeering in den ellendigen, geheel heerloozen toestand van die rivier verbetering
zoude brengen, weder is verlevendigd;
dat dan ook door den llinister van Binnenlandselie Zaken aan Gede-
puteerde Staten van Gelderland werd opgedragen, het instellen van een onderzoek
naar de wijze, waarop de verbetering van die rivier het best zoude kunnen geschieden;
dat een globaal plan van de verbeteri11g van den Oude-IJssel, zoowel
wat a[`wat.ering als scheepvaart betrett, niet globale raming van kosten, door den
lloolil-lngenieur van de11 Provineialen Vaterstaat in Gelderland werd opgemaakt;
dat Gedeputeerde Staten van Gelderland, na het houden van eene bij-
eenkonist met de besturen der belanghebbende gemeenten, aan den Minister van
llinnenlandselie Zaken hebben medegedeeld, dat, met het oog op den omvang van
het werk en de geringe linaneieele krachten der betrokken landstreek, het noodig
was, zou er iets van de zaak komen, liet werk van llijkswege uit te voeren, met
büdrage van de Provincie en, zoo noodig, van de betrokken gemeenten;
dat door den Minister van llinnenlandselie Zaken, bij missive van den
3""“ Julij ll. Lt. N, at'deeling Ill. Vaterstaat, aan meorgenoemrle Gedeputeerde Staten
werd verzocht, zoo mogelijk, nog in de Zomerzitting der Provineiale Staten een
voorstel te doen, om het werk der verbetering van den Oude­lJssel te doen uit-
voere11 door de Provineie, niet bijdragen van het Rijk en de belanghebbende ge-
meenten, tlaar de Oude Llssel geene llijksrivier zoude zijn;
dat deze aangelegenheid dan ook in de Zonierzitting door de Provin-
ciale Staten van Gelderland werd behandeld, die, even als hunne gedeputeerden,
algemeen van oordeel \'Zll`Cll, dat de O11de­l.l`ssel wel bepaald eene llijksrivier en
hare verbetering dus in de eerste plaats eene llijkszaak, een llijksbelang is, en dit
hun gevoelen hebben verdedigd door vele oilieieele stukken, van het Departement
van Binnenlzuidselie Zaken uitgegaan, terwijl ook in de Verslagen der Openbare