HomeGeeft met verschuldigden eerbied te kennen, de Raad der gemeente Stad-Doetinchem: dat hij met de meeste belangstelling gezien hePagina 5

JPEG (Deze pagina), 839.48 KB

TIFF (Deze pagina), 10.02 MB

PDF (Volledig document), 6.06 MB

Aan
de Tweede Kamer der Staten-Geneiraal.
Geeft met versehuldigden eerbied te kennen, j
De RAAD der Gemeente S'l`AD­DOE'l`INCHl§MZ r
dat hij met de meeste belangstelling gezien heeft, dat door Uwe ver-
gadering op de Staatsbegrooting, dienst 1876, bij Hoofdstuk V onder art. U2", voor
memorie een pest werd uitgetrokken, wegens bijdrage uit ’s Rijks schatkist, tot het
onderhoud en de verbetering van den Oude-Llssel, zoodat het rijksbelang bij dat j
belangrijke werk werd erkend: i
dat hierdoor bij de bewoners der weinig bevoorrechte streek, langs
den Oude-Llssel gelegen, de sedert eeuwen te vergeefs gekoesterde hoop, dat de
Regeering in den ellendigen, geheel heerloezen toestand van die rivier verbetering
zoude brengen, weder is verlevendigd;
dat dan ook door den Minister van Binnenlandsehe Zaken aan Gede-
puteerde Staten van Gelderland werd opgedragen, het instellen van een onderzoek
naar de wijze, waarop de verbetering van die rivier het best zoude kunnen geschieden;
dat een globaal plan van de verbetering van den (f)u<le-Llssel, zoowel i
wat afwatering als scheepvaart betreft, niet globale raming van kosten, door den Q
llooftl-ingenieur van den Provineialen Vat.erstaat in Gelderland werd opgemaakt;
dat Gedeputeerde Staten van Gelderland, na het houden van eene bij-
eenkomst met de besturen der belanghebbende gemeenten, aan den Minister van
läinnenlandsehe Zaken hebben medegedeeld, dat, niet het oog op den omvang van
het werk en de geringe linaneieele krachten der betrokken landstreek, het noodig