HomeGeeft met verschuldigden eerbied te kennen, de Raad der gemeente Stad-Doetinchem: dat hij met de meeste belangstelling gezien hePagina 4

JPEG (Deze pagina), 617.79 KB

TIFF (Deze pagina), 9.46 MB

PDF (Volledig document), 6.06 MB

Vij hebben de eer Ul1Ed.Gestr. te deen teekeinen, een afschrift
van een door den Raad dezer Gemeente aan de Tvveede Kamer der Staten-
Generaal gerigt adres, houdende verzoek, ein bij de behandeling der be-
groeting van het Departement van Binnenlands<;he Zaken, dienst 1877,
in beginsel aan te neinen, dat het vverk der verbetering van den (Jude
Ussel, deer het Rijk meet worden uitgeveerd. In April 1875 vverden door
de Raden van elf gemeenten, adressen tot bevordering dezer lioegst be-
langrijke aangelegenheid aan den Minister van liliniienlandsehe Zaken inge-
diend. Mege de aanzienlijke bijdrage ad f 3t)t`l,t)<)0.-, deer de l)l`()`lll(i'lällt?
Staten van Gelderland veer dit vverk aan het läijk t<>egezegd, l' de ver-
zekering geven, dat de welvaart van een vveinig beveerregt gedeelte van
ens Vaderland, door de verbetering dier internatienale rivier, in lieege
mate zal worden bevorderd.
De evertniging, dat de sedert eeuvven geknest.erde vvenseh, t<>t
verbetering der thans geheel vervvaarln<isde rivier, alleen dear nitveering
van ltijksvvege kan vverden vervuld, deet ens de vrijheid nemen. de zaak
in Uvve xvelvvillendheid eerbiedig. maar dringend aan te bevelen.
I B2/»·gz·2»/<·<·»v/«*/· en IV¢·/áezrr/«·r.s· der (/mlzwn/«· S/in/­/)m·//m·M·«/2,
G-. A. VAN NISPEN.
De iSe<·re/rzrZ­s ,
. J. W. BENNEWITZ.
l
i