HomeDoor den Raad dezer Gemeente daartoe gemagtigd, veroorlooven wij ons, u te verzoeken, het bij Uwe Vergadering aanhangige ontwerpPagina 2

JPEG (Deze pagina), 762.50 KB

TIFF (Deze pagina), 8.20 MB

PDF (Volledig document), 2.36 MB

Toch lag eene compensatie voor de hand.
Bij de gemeente Oostzaan namelijk, voor welke handel. en nijverheid
niet de hoofdtakken van bestaan zijn, wordt, volgens het Regerings­ont­
werp, eene strook lands gevoegd welke aan drie zijden, dat is, over eene
lengte van -’__«-L 6750 meters aan het Noordzeekanaal en de zijkanalen grenst.
Die uitgestrektheid of een gedeelte daarvan zou, zonder benadeeling van ,
derden, bij Amsterdam kunnen worden gevoegd.
Voorts meenen wij te mogen betwijfelen of de gemeenten Nieuwendam
en Ransdorp zich te kort gedaan zouden achten, wanneer de landaanwin­ r
ningen, die aldaar worden verkregen, bij de gemeente Amsterdam werden _
gevoegd. Die smalle strooken gronds langs het kanaal gelegen, zijn als het
ware aangewezen voor inrigtingen ten behoeve van handel en industrie, en
het valt wel niet te betwijfelen, dat de inrigtingen, aldaar te vestigen, door
ingezetenen van Amsterdam met Amsterdamsch kapitaal zullen worden
gesticht. De wensch is derhalve billijk, dat ook die gronden binnen de
grenzen van Amsterdam worden gebragt.
Op grond van het voorgaande, onder verwijzing naar de hierbij overge-
legde kaart, en onder mededeeling, dat de bovengenoemde Oo1ninissiedaar­
tegen geen bezwaar heeft, veroorloven wij ons derhalve Uwer Vergadering
te verzoeken, het daarheen te willen leiden, dat Polder VIII geheel of ge-
deeltelijk en de landaanwinning beoosten het zijkanaal naar Nieuwendam, ‘
binnen de grenzen van Amsterdam worden gebragt.
Kan aan dit verzoek niet worden voldaan, dan zouden wij wenschen, dat
bij de bepaling der Oostelijke grens van Amsterdam, althans het ontwerp i
van Gedeputeerde Staten gevolgd werd.
’tWelk doende
Ansraanam, 21 Februarij 1877
Bm·_qe­mee.ste1· en Wet7»0ze<le¢~s mm Amsterdam
DEN Tnx
de Secretaris
nn Nnnrvimin
l •