HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 651.37 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

I/­­ ’ ‘ ··‘ ` ’ Kpïl. .».·
l
6 ‘
­­ die weer akelig dof en duf waren - zoeklicht ly
bü bundels op de tekortkomingen van Dagelijksch ’
Bestu ur en R a ad uitgegoten. t
Ecre wien eere toekomt. De Pers heeft er de
ingezetenen mede aan zich verplieht. Maar wordt
het niet zoo langzamerhand tijd om het euvel in
den wortel aan te tasten? j
Over nicmand’s persoonlgke ambitie om het ge-
meentebelang naar vermogen en beste weten te be-
vorderen, wensch ik een schaduw te werpen. i
Ook tcgenoverDagelijksch Bestuur en Raad
dient de billijkheid betracht.
En nu mogen wg , gelukkig , constateeren dat onzen
j aedielen geen zedelijk af te keuren handelingen
ii ten laste kunnen gelegd worden.
Vel maakt het soms een ,,un h e i mlic h e n" indruk,
telkens van mogelüke conflicten tusschen particulier
en publiek belang, bij zekere personen, te hooren gewa-
gen. Liefst zou er, voor de allerminste verdenking, te
dien opzichte, geen grond moeten bestaan. ’t Geen
der Vrouw van Cesar wedervoer, strekke ons tot i
leering en waarschuwing!
Maar zelfs al waren alle raadsleden heilige boontjes ,
-- of het gemeentebelang veilig in hun handen is , mag
zeer stellig betwijfeld worden. Dit ben ik met de
Haagsche Pers volkomen eens. Het is eenvoudig een
feit dat peuteren en leuteren onzen aedielen wel
toevertrouwd is. Stof opjagen dat zg kunnen, neen
maar, geweldig! Ook lang van stof zgn zü wel eens.
l
i ` ­ .s