HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 690.86 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

l
` 23
dak gebracht hebben, wat niet per se elken sociaal-
democraat tot een ondeugdelitjk raadslid stempelt.
s
f In hoofdzaak echter zijn loden van de meest ver-
L schillencle fracties, zeodra zich op gemeentelijk
gj terrein bevinden, best onder een hoed te vangen.
` Feitelïk ziet men nu reeds waar het neutrale vraag-
= e
stukken geldt, als b.v. het werkli eden-reglement,
staatkundige antipoden in roerende eonstemmigheid
storm loopen tegen de Citadel van de Sleur.
Zou dit voor de kiosvereeni<>‘in«>‘en geen aanwi`zin¤‘
R'; rz *0 ?·>
kunnen zijn om harerzijds eveneens te trachten het
imperium van de Sleur te beperken?
J Hoo dan ook wi` dienen uit den blinden <>‘an<>‘
V 7 « E1 E7?
waar blinde ondeiwvorpenhoid aan een versteende ·
traditie ons, te kwader uro, deed ronddolen, onzen
Weg te vinden.
Moonen de kiesvereeni<>‘ineen e > welke gronden laat
D l') 7 ’<'>
ik in het midden, dat rijks- en gemeentepolitiek, als
Waren het loten van denzelfden stain, bij elkander
hooren dan hebben zi` slechts deze keus: of zi`
I 7
á, stellen, elk voor zich, een gemeentelijk program
van min of meer wijde strekking, vast, en daarbij
de onherroepelijke verbintenis nooit of te nimmer,
het candideeren , van het eenmaal omhoog geheven
beginsel at te Wijken, of zi_j komen met elkander
` overeen de raadszetels, naar rato van het bij andere
verkiezingen gebleken steinniental liarer respectieve en
respectabele adhaerenten, onder elkander te vercleelen.
het eerste stuit men al dadelijk op dit bezwaar,
dat er, in geen der drie afdeelingen, waarin de ge-
i
l
l i