HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 24

JPEG (Deze pagina), 662.21 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

Kg;
l
22 i
Hoe zou het ook anders? Calvinistisehe riolen zijn
er nu eenmaal niet, al hebben onze kostelijke anti-
revolutionairen hun eigen en eigenaardige zwak- i
heden Van een Roornsohe bestrating bespeurden
wij dusver niets, al rust de Kerk ook op een rots. E
En wie hoorde ooit gewag maken van Christelijk-
historisehen havenaanleg, al hebben de recht- en '
eigenzinnige reeders het inet hun aardsehen toever- tzt
laat, geheel naar de leer der Profeten, erbarmelijk i
er afgebracht?
Dit neemt natuurlijk niet weg dat er ook twist-
appels zijn. j
j Zoo kanten zieh de anti­revolntionairen tegen de
Z . gemeentelijke schouwburgexploitatio, als zijnde elk
j spel, waarbij vorinonnning en verdichting te pas
i komt, uit den booze. Een standpunt, dat zij, ook
na de hofbalqnadrille-episode, ook na het ,,wuft"
doen van zekere allerhoogste getrouwen, toch maar
blijven innemen!
Zoo kunnen de vrijzinnig­demoeraten het maar ,
i niet van zieh verkrijgen ie1nand’s eandidatuur bu "'#
l eerste stemming, te steunen, wanneer niet vaststaat
l dat hij alle nooddrnftige schoolkinderen door de
i gemeente wil zien bevaderen en beinoederen. Wat
stellig voor hun hart pleit, al gaan zij ook met de j
rede al te weinig te rade.
Zoo rusten de sociaal-democraten niet eer ze hun
W stokmerries-xvaai‘onder een paar, zooals stadsbak­
i kerijen, die wel’s een keertje door eonservatiefïaan-
gelegde denkers worden bereden! - fatsoenlijk onder
Z
l I
i
&