HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 670.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.37 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB

r
r
133
( Zoo loopen wij in een viciens cirkeltje rond. Als
uitstekende krachten zich aan de publieke zaak ont-
trekken, rent een heirleger van middelmatigheden
de baan op. Trouwens, wie gelooft zoo vast als een
_ muur dat drukte ooit iemand van groote gaven belet
heeft zich aan het geineenebest te wijden? Voor-
= beelden van het tegenovergestelde te over, ook in
. den nieuweren tijd. Rest het bezwaar dat een uit-
stekende kracht in casu toch niets uit kan richten,
wijl er aan samenwerken met zoo’n ,,stumperigen
raad" niet te denken valt. Ook alweer geen reden
om zich schuil te houden. ·
Men is een uitstekende kracht, of men is het niet.
Zoo ja, hoe ter wereld komt men er dan toe, zich
in een hazevel te steken? Hazen zijn erin overvloed,
maar raspaarden te weinig. En nu mogen al die
hazen zich, van wege de vlucht die nemen, met
een bedriegelijk lapje tooien, waar met groote, vette
letters vooruitstrevend op geschreven staat, ik
geef de voorkeur aa.n ’n raspaard, als het maar
geen paradepaard is!
è
Of het sturen in democratische richting onver-
müdelijk verlaging van het peil der vertegenwoor-
digende lichamen ten gevolge heeft?
Ik ontken het ten stelligste.
Ook onder het beperkte kiesrecht waren de raads-
leden dikwerf voor hun taak niet opgewassen. Met
name l1ier in den Haag. Anders zouden de steeds-
in-omvang­toename van ons stedeke wel voorzien
hebben.