HomeDe gemeenteraad een gevaar voor de stadsbelangen?Pagina 11

JPEG (Deze pagina), 647.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 21.49 MB


l. N10t Ol1VUl'C11(1IlC1 lijkt mij 110 s0111‘011b001‘111g, 11001* i
,,H0t VêLClG1`131HL177 0112011 Vl`OG(lO11 VàLL10l'6l1 t00g011101111.
Waa1‘ m00t 110t110011, z00 mag g0v1"aagc1 VOl‘£1CI1,
VêLl'll’1€@1' ma1111011, om 111111 Vèl`1'U11iGIl(10l1 1I1V10()C1 011
1 v01‘011c101‘st0l110 v001zijc11g0 11011111s op 110t 1~:11ss011 v01‘­
1 11017011, zich 12113011 v01‘l0ic1011 tot zulk 0011 fOl`1111C1ïL1)U1(3Il
b01xk0sp1‘0ng als 110t fata10 110s111it HOPGIIS g0c1001t01ij110
E v01"111‘00cl111g van 110 H0111straat?
[ Ev011w0l:ligt11101‘ d0 fout O11V(3l`(lGG1Cl
‘ 1lGt g0m0011t01ük 110st11111·s00110g0? Mij wil
1 110t v00r110111011 dat 0011 110t 1111111101;, 0011 110 b111·g01‘1j
1 1110t z111v01‘ van blaam uitgaat. Z00 01‘ g0z011111g111s,
, dan wol 110t ê.t11Gl`(_%(31`S1J 11001 110 1110z01‘s, 1110 t00g01at011
; 11011b011 dat ja1·011 lang, t01‘wg1 110 stad gCS13LLC11g 111
gr001t0011am, st01s01100s1101cl 011 gO1)I`O1ï 21,1111 v001‘t-
E va1‘011c1h01c1, als WE11l'GH 110t b0gi11s01011 van stavast,
L gG11Ll1Cl1g(1 w01‘c1011. Van daar 110 t1‘0111"1g0 t00sta1111,
waarin wg t11a11s v0r1;00r011.
· Er is, laat 111 110t maar 1*01111111t z0gg011, t0 v001
op 110 c111bb01tj0s g010t, wat g(`:CHSZ1l1S VUl'1l111L1UI`(1
110011 110 rijlxsclaalrlcrs 1311V1i1GIl 10tt01·1ij1; 111.110 gl`àL(.&1l1L
t0 w01‘p011.
1?01111y w1s0 a11c1 ];)OU.IlCl 1`0011s11. 1{Ul’lI1011j1{
1100ft 110 Raad, s01101·t 110t 111011w0 tijc1p01‘11 111g0t1‘011011
is , naar 111011 st01r0g01 g`G112lIlL1(31L1. ViL1SO1lOl` l011z0 is 111010
d011kbaa1". Z00 110t 1110tt0m111 g0v101 dat zij, 110 g0-