HomeDe zelfstandigheid van het provinciaal bestuur, volgens de GrondwetPagina 5

JPEG (Deze pagina), 779.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 27.80 MB

373 J
i
deelen. De hoogverdienstelgke schrgver , die een groot voor-
stander van vrge, wetenschappelgke discussie is , zal dit aan .
niemand euvel duiden; aan mg het minst, omdat hij weet
dat , bg alle verschil van denkbeelden, dat tusschen ons soms j
bestaat , het gevoel van vriendschap en opregte hoogachting, j
dat ik hem toedraag, niets van zgne kracht verliest. Het
was mgn voornemen eene studie te leveren over dat gedeelte
van het werk, hetwelk over de provincie handelt: ik wenschte i
in het bgzonder te onderzoeken , in hoeverre de schrg ver ge- E
lgk heeft, als hg meent , dat in de laatste tgden , zoowel door l
wetten als door regeringsbeleid, de zelfstandigheid van pro-
vinciale besturen meer is aangerand , dan of de geest onzer `
Grondwet ot` het belang eener goede staatkundige magtsver- j
deeling toelaat.
I. Ik begin met de vraag, of aan de provinciale Staten j
· bg de regeling van hun eigen bestuur, die bevoegd- S
heid gegeven is , welke de Grondwet vordert. De schrgver _
betwgfelt ,,ot` art. 150 der Provinciale wet, hetwelk in het j
ontwerp van de Kempenaer niet gevonden werd en waarbij l
is bepaald, dat de instructie voor gedeputeerde Staten door
de Staten , onder goedkeuring des Konings , zal worden ge-
maakt, wel 1net de Grondwet 0vereenkomt.” Niet twg-
felachtig sehgnt het hem , dat de wijze, waarop in de meeste j
provinciën de instructiën voor de gedeputeerde Staten in
1851 zijn vastgesteld, geheel strgdt met den geest der Grond-
wet.” Zie pag. 558. De gronden van den schrgver voor dit
gevoelen zgn: dat onafhankelgke vergaderingen het regt 1
hebben, de instructiën vast te stellen van hen , welke zg be- a
noemen en dat art. 136 der Grondwet uitdrukkelijk bepaalt,
dat de dagelijksche leiding van zaken door de Staten zal
worden opgedragen. Onder goedkeuring des Ko-
nin gs de instructie te moeten maken, duidt eene preventieve
goedkeuring aan , die zonder inmenging der centrale regeer-
magt niet denkbaar is. - Is dit gevoelen juist? Ten opzigte
van art. 136 der Grondwet merk ik op , dat aldaar niet be-
paald gelezen wordt, dat de dagelgksche leiding en uitvoe-
ring van zaken aan Gedeputeerden zal worden opgedragen