HomeDe zelfstandigheid van het provinciaal bestuur, volgens de GrondwetPagina 4

JPEG (Deze pagina), 628.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 27.80 MB

v
DE ZELFSTANDIGHEII) VAN HET PROVINCIAAL
BESTUUR, VOLGENS DE GRONDYVET.
Handleiding tot de kennis van het Nederlandsch
Staatsregt; en Staatsbestuur, door Jhr. Mr.
J. de Bosch Kemper.

Er is voorzeker, sedert gernimen tijd, op het gebied van
het Nederlandsch staatsregt, geen zoo belangrijk werk uit-
gegeven, als de verineerderde uitgave van de Handleidi11g '
tot de kennis van het Nederlandsch staatsregt en staatsbe-
stuur , door J l1r. lIr. J. de Bosch Kemper, zünde dit werk
bügewerkt tot op de wetgeving van 10 Augustus 1865. Het
gaat boven mij11e krachten ee11e volledige beoordeeli11g van
dit werk te leveren. In het algemeen wil ik zeggen , dat, al
moge men ook op sommige punten van den SCll1’ljV(“1` ver-
schillen , men toch hulde zal 1noete11 brengen aan den rui-
111911 blik, waarmede hg het geheel onzer staatsinstellingen
omvat; êlêlll zijne vereenigde kennis van theorie en praktük;
212111 zijnen moed 0111 tegen constitutioneele dwaalbegrippen ,
al zün ze ook bükans algemeen 2l2l11g€ll0ll1€1`l , op te komen.
De schrijver tracht zich op eene onzüdige hoogte te plaat-
. sen, va11 waar hij l1et gewoel der staatspartijen kan over-
zien : en van dat standpunt oordeelt hij over de 1ll€€St belang-
rijke bewegingen en veranderingen , die de parlementaire en
admiiiistratieve geschiedenis van ons vaderland in de laatste
jaren heeft opgeleverd. Zijn werk zal ee11 welverdiend gezag
bn tijdgenoot en nakomeling verwerven en lmnne oordeel-
vellingen leiden. Daarom acht ik het pligt, wanneer men
hier of daar min _jniste opvattingen meent te zien , niet te
zwügen , lll2l2ll` züne bedenkingen aan het publiek mede te